Pi³a formatowa to nieodzowny element wyposa¿enia ka¿dej stolarni. Dlatego staramy siê, aby pilarki do drewna znajduj±ce siê w naszej ofercie, w pe³ni spe³ni³y Pañstwa oczekiwania.
Nowe formatówki firmy Winter Holztechnik jak i firmy Holzkraft, to produkty, które bêd± Pañstwu s³u¿y³y przez wiele lat. Formatki dostêpne s± z podcinakiem, z wózkami o ró¿nych d³ugo¶ciach, o ró¿nej mocy silnika, wysoko¶ci ciêcia itp.
Ka¿da pi³a formatowa tarczowa zakupiona u nas, daje gwarancjê niezawodno¶ci i najwy¿sz± jako¶æ ciêcia.


Znajdziecie Pañstwo w naszej ofercie wyrówniarki, strugarki i grubo¶ciówki do drewna suchego i mokrego, jak równie¿ kombinowane maszyny wyrówniarko grubo¶ciówki. Oferowane obrabiarki znajd± zastosowanie w produkcji przemys³owej jak i ma³ych stolarniach. Ka¿da nowa grubo¶ciówka, wyrówniarka czy te¿ strugarka pochodzi tylko od sprawdzonych i cenionych producentów maszyn stolarskich na ¶wiecie. Dziêki licznym kontakom w ca³ej europie mo¿emy znale¶æ dla naszych klientów prawie ka¿d± obrabiarkê do drewna, now± jak i u¿ywan±. Tak wiêc je¿eli nie znale¼li¶cie Pañstwo interesuj±cej was maszyny, to prosimy o kontakt, a napewno postaramy siê pomóc.


Okleiniarki

 

 

 


Do zaoferowanie mamy dla Pañstwa frezarki do drewna nowe jak i u¿ywane. Wszystkie nowe frezarki sto³owe dolno i górnowrzecionowe, pochodz± od sprawdzonych producentów, gwarantuj±c wieloletni± funkcjonalno¶æ i wysok± jako¶æ frezowania. Ka¿da frezarka do drewna u¿ywana, sprawdzana jest przez naszych techników, dziêki czemu kupujecie maszynê z pe³ni sprawn± i gotow± do pracy. Ka¿da z tych maszyn stolarskich sprawdzi siê zarówno w przydomowym warsztacie, jak równie¿ w stolarniach i zak³adach przemys³owych.


Maszyny stolarskie wieloczynno¶ciowe to propozycja dla stolarzy i zak³adów, ktore nie posiadaj±c miejsca na ustawienie osobno pi³y formatowej, frezarki sto³owej, grubo¶ciówki i wyrówniarki, szukaj± kompaktowych rozwi±zañ. Oferowane przez nas wieloczynno¶ciowki, to sprawdzone na ca³ym ¶wiecie obrabiarki do drewna, które mo¿na dostosowaæ do potrzeb ka¿dego klienta. Posiadamy zarówno maszyny kombinowane 5cio funkcyjne jak i dwu funkcyjne pilarko-frezarki.


£uparki do drewna kominkowego to propozycja dla klientów, którzy nie maj± czasu na r±banie drewna w domu metod± tradycyjn±, jak równierz dla osób/firm które chc± roz³upane drewno sprzedawaæ. Posiadamy w swojej ofercie ³uparki o ma³ej mocy idealne dla klientów indywidualnych, jak równie¿ typowo przemys³owe maszyny. Ka¿da ³uparka hydrauliczna do drewna daje pewno¶æ wysokiej wydajno¶ci.


Ostrzarki© 2015 - JP-Tech maszyny do obróbki drewna, maszyny stolarskie